આંખો સમીપ રાખ સદા મકસદે હુસયન

( By નવશાદ બિજાની,

in )
  • Name:
  • Section:
  • Number of pages:
  • Date Added:
    09/09/2021
આંખો સમીપ રાખ સદા મકસદે હુસયન

નવશાદ બિજાની,

કરતા રહો હંમેશા અદા મકસદે હુસયન.
હરગિઝ ન થાવા દેજો કઝા મકસદે હુસયન.
 
બીમાર રૂહ ની છે દવા મકસદે હુસયન.
આપે છે તીરગી ને ઝિયા મકસદે હુસયન.
 
હકદારે ઇન્તેકામે શહેદીં નો કોલ છે.
થાવા નહી દઊ હુ ફના મકસદે હુસયન.
 
માંગી રજા હુસયન ની અબ્બાસ નેહર પર.
પરચમ ની સાથે લઇ ને ગયા મકસદે હુસયન.
 
શબ્બીરે એને સિચ્યો છે પોતાના રકત થી.
દીને રસૂલ ની છે બકા મકસદે હુસયન.
 
કહી ને *હુસયનુમ્મીન્ની* આ ઉમ્મત ને વાર વાર.
દેખાડે છે રસુલેખુદા મકસદે હુસયન.
 
ઇશ્કે હુસયન દિલ મા વસાવે છે જે બશર.
એને ખુદા કરે છે અતા મકસદે હુસયન.
 
ઇસ્લાહ તારા નફસ ની નવશાદ થઇ જશે.
આંખો સમીપ રાખ સદા મકસદે હુસયન

નવશાદ બિજાની,

Video

Latest Write Ups

આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા ( By નવશાદ બિજાની in )

27/09/2021

Sahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

Kaha rokar sakeena ne chalo ab ghar phuphi amma ( By Naushad Bijani in )

09/09/2021

shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

આંખો સમીપ રાખ સદા મકસદે હુસયન ( By નવશાદ બિજાની, in )

09/09/2021

મકસદે હુસયન
VIEW WRITE UP

વાંચજો કરબોબલા વાળા બહત્તર ની કથા. ( By 1. નવશાદ બિજાની 2. અહેમદ અબ્બાસ (ગણેશપુરા) in )

04/09/2021

કરબોબલા વાળા ની કથા.
VIEW WRITE UP