આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

( By નવશાદ બિજાની

in )
  • Name:
  • Section:
  • Number of pages:
  • Date Added:
    27/09/2021
આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

ઝીંદાન મા અંધારૂ જો ફેલાય છે બાબા.
ને જીવ એનાથી મારો ગભરાય છે બાબા

હર એક કદમ પર છે તમાચાઓ નો વર્સાદ.
ને રકત ની ધારાઓ વહી જાય છે બાબા

છે લાંબો સફર શામ સુધી ને હુ છુ પ્યાસી.
ને મારૂ ગળુ રસ્સી મા રૂંધાય છે બાબા

રાખુ છુ હુ રુખ્સાર ઉપર હાથ હમેંશા.
ભણકારા તમાચાઓ ના સંભળાય છે બાબા

મારે છે શકી કોરડા સજજાદ ને જયારે.
જંજીરે સિતમ રકત મા ભીંજાય છે બાબા

ઉંટો થી પડી જાય છે બચ્ચાઓ ઝમીં પર.
ને ઘોડાઓ ના પગ તળે કચડાય છે બાબા

થઇ જાય છે કટકાઓ કલેજા ના તરસ થી.
તડકા મા ગરમ જયારે હવા વાય છે બાબા

મારે છે તમાચાઓ સિતમગર મને ત્યારે.
છે અર્થ યતીમી નો તે સમજાય છે બાબા

સંભળાય છે જયારે મને *નવશાદ* ના નવહા.
આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

Video

Latest Write Ups

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી ( By નૌશાદ બિજાની in )

30/09/2022

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી
VIEW WRITE UP

અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન ( By 1. સાદિકઅલી રેવાસીયા 2. નૌશાદ બિજાની 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા in )

23/09/2022

નેઅમત ગમે હુસૈન
VIEW WRITE UP

લુટાવ્યું છે ભર્યું ઘરબાર દીને મુસ્તુફા માટે ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. સાદિક રેવસિયા 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા 4. અહમદઅબ્બાસ ઈમદાદઅલી ભોવણીયા સુરપુર in )

21/09/2022

ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP

Pehnaae kaise Aabid, Tujhko kafan Sakeena ( By 1. Naushad Bijani 2. Asmee Kanodari 3. Urooj Gopalpuri 4. Paikar Jalalpuri 5. Bober Nawab 6. Ashfaq kalkatvi in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા. ( By નવશાદ બિજાની in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

હશ્ર તક એહસાન માને કરબલા સજજાદ નો. ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. મોહસિન મોમીન અમદાવાદ. 3. સાદિકઅલી રેવાસીયા in )

07/09/2022

Misra by Safdar kharodiya
VIEW WRITE UP

બિંતે ઝેહરા છે ખૂલે સર શામ ના બાઝાર માં. ( By 1. અહેમદ અબ્બાસ (ગણેશપુરા) 2. નવશાદ બિજાની 3. આબિદ અલી એચ મરેડીયા in )

06/09/2022

શામ ના બાઝાર માં.-​ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP

આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા ( By નવશાદ બિજાની in )

27/09/2021

Sahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP