આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

( By નવશાદ બિજાની

in )
  • Name:
  • Section:
  • Number of pages:
  • Date Added:
    27/09/2021
આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

ઝીંદાન મા અંધારૂ જો ફેલાય છે બાબા.
ને જીવ એનાથી મારો ગભરાય છે બાબા

હર એક કદમ પર છે તમાચાઓ નો વર્સાદ.
ને રકત ની ધારાઓ વહી જાય છે બાબા

છે લાંબો સફર શામ સુધી ને હુ છુ પ્યાસી.
ને મારૂ ગળુ રસ્સી મા રૂંધાય છે બાબા

રાખુ છુ હુ રુખ્સાર ઉપર હાથ હમેંશા.
ભણકારા તમાચાઓ ના સંભળાય છે બાબા

મારે છે શકી કોરડા સજજાદ ને જયારે.
જંજીરે સિતમ રકત મા ભીંજાય છે બાબા

ઉંટો થી પડી જાય છે બચ્ચાઓ ઝમીં પર.
ને ઘોડાઓ ના પગ તળે કચડાય છે બાબા

થઇ જાય છે કટકાઓ કલેજા ના તરસ થી.
તડકા મા ગરમ જયારે હવા વાય છે બાબા

મારે છે તમાચાઓ સિતમગર મને ત્યારે.
છે અર્થ યતીમી નો તે સમજાય છે બાબા

સંભળાય છે જયારે મને *નવશાદ* ના નવહા.
આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા

Video

Latest Write Ups

આંખો મારી આંસૂઓ થી છલકાય છે બાબા ( By નવશાદ બિજાની in )

27/09/2021

Sahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

Kaha rokar sakeena ne chalo ab ghar phuphi amma ( By Naushad Bijani in )

09/09/2021

shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

આંખો સમીપ રાખ સદા મકસદે હુસયન ( By નવશાદ બિજાની, in )

09/09/2021

મકસદે હુસયન
VIEW WRITE UP

વાંચજો કરબોબલા વાળા બહત્તર ની કથા. ( By 1. નવશાદ બિજાની 2. અહેમદ અબ્બાસ (ગણેશપુરા) in )

04/09/2021

કરબોબલા વાળા ની કથા.
VIEW WRITE UP