અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન

( By 1. સાદિકઅલી રેવાસીયા 2. નૌશાદ બિજાની 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા

in )
  • Name:
  • Section:
  • Number of pages:
  • Date Added:
    23/09/2022
અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન

Fazle aale aba group
Tarhi misra by Sadiq Revasiya


Kalaam by

1. સાદિકઅલી રેવાસીયા
2. નૌશાદ બિજાની
3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા


 

સાદિકઅલી રેવાસીયા
અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન
યા રબ સદા અમારા દિલોમાં રહે હુસૈન

જીન્નો બશર મલક છે સવાલી દરે હુસૈન
સૌને નજાત આપના દરથી મળે હુસૈન

યાદે હુસૈન દિલમાં વસાવીને રાખશે
જન્નતમાં તે બશર ને જગા આપશે હુસૈન

મુશ્કિલમા પણ ન તર્ક કરી છે નમાઝને
ખંજર ફરે ને આખરી સજદો  કરે હુસૈન

પહેલેથી જ જઇને મૌત ને ભેટી પડ્યા હતા
કરબોબલામાં એવા હતા આશિકે હુસૈન

ઘરબાર માલો જાન ને સર આપશે મગર
બૈઅત યઝીદિયત ની કદી ના કરે હુસૈન

નામો નિશાન ક્યા છે જગતમાં યઝીદનુ
લહેરાઇ છે જગતમાં સદા પરચમે હુસૈન

જારી છે જગમાં સિલસિલો ને રહેશે હશ્ર તક
હિમ્મત છે કોની રોકે ભલા માતમે હુસૈન

સાદિકઅલી રેવાસીયા


 

નૌશાદ બિજાની
બયઅત નો પ્રશ્ન કચડી ને કદમો તળે હુસૈન.
સર આપશે પરંતુ કદી નહિ નમે હુસૈન.

અલ્લાહ એમને મળે જેને મળે રસૂલ.
એને મળે રસૂલ કે જેને મળે હુસૈન.

પોતાના ઘર માં રાખે જે મજલિસ હુસૈન ની.
મહેમાન થઈ ને આવશે એના ઘરે હુસૈન

દુનિયા માં શોધી શોધી ને થાકી જશે બધા.
તોયે હુસૈન જેવો કદી નહિ જડે હુસૈન.

બિદઅત ગમે હુસૈન ને મુફ્તી ભલે કહે.
કરશું અમે તો હસ્ર સુધી માતમે હુસૈન.

ફરશે અઝા ના આંસુ બનાવી ને ગવહરો.
મેહશર માં પાછા દેશે તને માદરે હુસૈન.

કરજે નહી નમાઝ ને *નવશાદ* તું કઝા.
રહેવું છે તારે થઈ ને અગર આશિકે હુસૈન


 

રણ માં કપાવા જાય છે માથુ હવે હુસૈન.
રુખસત થયા બધા થી મળી ને ગળે હુસૈન.

ખિદમત ને માટે અકબરો અબ્બાસ પણ નથી.
કરવા સવાર આવી ગઈ ખ્વાહરે હુસૈન.

છે ત્રણ દિવસ ની પ્યાસ  ને અંસાર ના છે દાગ.
ને ચૂર ચૂર ઝખ્મો થી છે દામને હુસૈન.

કેહતો'તો શિમ્ર પાણી માં ડૂબે ધરા અગર.
તો પણ હું એક બુંદ નહિ દઉ તને હુસૈન.

તડપે ભલે એ ધૂપ માં કેહતા'તા ઝાલીમો.
ઘોડા ઉપર થી જ્યારે ધરા પર પડે હુસૈન.

તપ્તી જમીન છે ને અદા થાય છે નમાઝ.
સજદો કરે છે શિમ્ર ના ખંજર તળે હુસૈન.

ખોળા માં સર ને લેવાને *નૌશાદ* ખૂલ્દ થી.
ફેલાવી જોળી આવી ગઇ માદરે હુસૈન.

નૌશાદ બિજાની
આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા
પઢશું નમાઝ કરશું અમે માતમે હુસૈન

અમને મળી નસીબમાં નેઅમત ગમે હુસૈન.
 
જ્યાં જ્યાં ખુદાનો ઝિક્રછે ત્યાંછે ગમે હુસૈન
ખાલિક રહે જે દિલમો એ દિલમો મળે હુસૈન.
 
સૂરજ ફરે ને ચાંદ ફરે ને ફરે જગત
આપેલા કોલથી એ કદી ના ફરે હુસૈન.
 
નાહક થયું ફના ને થયો હકનો છે વિજય
દરબારે શામમા છે જુઓ માતમે હુસૈન.
 
બૈયતની વાત નહિ કરે સપનામો પણ યઝિદ
બૈયતને એવી કચડી છે પગના તળે હુસૈન.
 
ઘર પર અલમ લગાવો અઝાદારો શાહનાં
જન્નતથી આવી આપે દુઆ માદરે હુસૈન.
 
હિમ્મત નથી યઝિદની કે અબ્બાસથી લડે
અસગરથી પણ ડરેલો છે આ દુશ્મને હુસૈન.
 
ચાલ્યું ન જોર પ્યાસ નું જે સબ્રની સામે
નેજો સજાવે છાતી ઉપર પીસરે હુસૈન.
 
મુનકિર પુછે લહદમા જો આમાલ તું બતાવ
"આબિદ"બતાવે ખોલી કફન માતમે હુસૈન.
આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા

Video

Latest Write Ups

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી ( By નૌશાદ બિજાની in )

30/09/2022

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી
VIEW WRITE UP

અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન ( By 1. સાદિકઅલી રેવાસીયા 2. નૌશાદ બિજાની 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા in )

23/09/2022

નેઅમત ગમે હુસૈન
VIEW WRITE UP

લુટાવ્યું છે ભર્યું ઘરબાર દીને મુસ્તુફા માટે ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. સાદિક રેવસિયા 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા 4. અહમદઅબ્બાસ ઈમદાદઅલી ભોવણીયા સુરપુર in )

21/09/2022

ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP

Pehnaae kaise Aabid, Tujhko kafan Sakeena ( By 1. Naushad Bijani 2. Asmee Kanodari 3. Urooj Gopalpuri 4. Paikar Jalalpuri 5. Bober Nawab 6. Ashfaq kalkatvi in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા. ( By નવશાદ બિજાની in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

હશ્ર તક એહસાન માને કરબલા સજજાદ નો. ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. મોહસિન મોમીન અમદાવાદ. 3. સાદિકઅલી રેવાસીયા in )

07/09/2022

Misra by Safdar kharodiya
VIEW WRITE UP

બિંતે ઝેહરા છે ખૂલે સર શામ ના બાઝાર માં. ( By 1. અહેમદ અબ્બાસ (ગણેશપુરા) 2. નવશાદ બિજાની 3. આબિદ અલી એચ મરેડીયા in )

06/09/2022

શામ ના બાઝાર માં.-​ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP